Trông năm 2020 nền nông nghiệp ở Việt Nam sẽ phát triển như thế nào?

Theo Viện trưởng Viện chính sách và Chiến lược phát hành Nông thôn Đặng Kim Sơn, hiện thời, ngân sách nhà nước cho nông nghiệp còn rất khiêm tốn Hình như những tín dụng phát triển chính thức (ODA) đang giảm, các nguồn vốn vay tư nhân và cá nhân cũng rẻ. bởi vậy, công […]

Continue Reading